Dernek Tüzüğü

HAK İNİSİYATİFİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ 

Madde 1 

Derneğin adı ‘Hak İnisiyatifi Derneği”dir. Kısa adı “Hak İnisiyatifi”dir. Derneğin merkezi Ankara’dır. Derneğin şubesi açılmayacaktır.

TEMSİLCİLİKLER 

Madde 2 

Dernek, genel yönetim kurulu kararı ile temsilcilikler açabilir.

DERNEĞİN AMAÇ VE İLKELERİ 

Madde 3 

DERNEĞİN AMACI 

a-Dernek, insan haklarının evrensel haklar olduğunu kabul eder ve bu hakların korunması için faaliyet gösterir.

b-Dernek, tüm insanların; eşit, adil, özgür ve onurlarıyla barış içinde yaşama hakkına sahip olduğu inancını esas alır. Bu hakların adaletle ikamesi için hukukun evrensel ilkeleri ve kadim değerler ışığında, şiddet içermeyen ve şiddet teklif etmeyen, eşitler arası bir katılımı, yönetişimi ve dayanışmayı önceleyen bir iradeyle sivil bir mücadele yürütür.

c-Herhangi bir ülkenin vatandaşı olsun ya da olmasın tüm insanların; din, dil, ırk, renk, cins, siyasi görüş, inanç veya diğer kanaatleri sebebiyle hak ve adalet taleplerinde bir ayrımcılığa maruz bırakılmasını zulüm olarak görür.

d-Haksızlığa uğrayan veya haksızlık yapan her kim olursa olsun adaletle şahitlik etmeyi ve hakkı ayakta tutmayı vazgeçilemez temel bir ilke olarak kabul eder.

e- Kim olursa olsun hiç kimsenin insan haklarından mahrum bırakılamayacağı ve kim olursa olsun hiç kimsenin yaptığı zulme sessiz kalınamayacağı ilkesini şiar edinir.

f-Tüm devletlerden ve devlet dışı, siyasal iktidar hedefleyen her türlü silahlı, silahsız örgütlü yapı ve iktidar odaklarından bağımsız olarak faaliyetlerini yürütür ve hiçbir siyasal iktidar odağının bileşeni olmayı benimsemez. İktidar aygıtlarının her türlüsü ile vesayet ve ortaklık ilişkisine girmeyi reddeder.

g-Bir iktidar talebi olmadığı için, herhangi bir siyasal iktidar odağının ortağı ve muhalifi değildir. Bu temel ilkeleri ve amacı etrafında, hak olanın korunması, olması gereken hakların ikamesi ve herkes için özgür, adil ve barışçıl bir geleceğin inşası için sivil ve bağımsız bir mücadele yürütmeyi gaye edinir.

DERNEĞİN TEMEL İLKELERİ

a-İnsan teki ve topluluklarının da dâhil olduğu habitat ve diğer varlıklar üzerindeki her türlü zulüm ve talan içeren, insanın ve doğanın dengesini tahrip edecek tasarruf, sömürü ve hegemonyaya karşı ekosistemin doğasının korunması için mücadele verir. Bu sistemin doğasının ve dengesinin tüm varlıkların aleyhine olacak şekilde bozulmasını bir hak ihlali olarak görür.

b-İnsanların, ekonomik ve sosyal statüleri veya azınlık, mülteci, sığınmacı olmaları sebebiyle, servet, doğum veya başkaca bir sebeple adaletsiz sonuçlar üreten, öncelik ve üstünlük, yerlilik, yabancılık saikleriyle eşitsizliği dayatan her türlü haksızlığın karşısında yer alır.

c-Başta devletler tarafından olmak üzere, siyasi, ekonomik, askeri ve güvenlik amaç ve ihtiyaçları bahane edilerek ya da başka sebeplerle insan onuruna yakışmayacak her türlü ekonomik, psikolojik, sosyal ve siyaseten zalimane, insanlık dışı, aşağılayıcı ve eziyet içeren yasanın, sözleşmenin, yaptırımın ve davranışın haklı gösterilmesini reddeder.

d-İnsan haklarının hiçbir iktidar odağının tekelinde ve inisiyatifinde olmadığını ve dahası bu hakların iktidarların belirlediği politikalara, hedeflere ve gelecek hesaplarına göre ertelenemeyeceğini ve askıya alınamayacağını kabul eder.

e-Herkesin emeği, yeteneği, mesleği ve tüm potansiyeli ile kendini gerçekleştirmesi adına yaşamın tüm süreçlerinde fırsat ve imkân eşitliğinden yararlanmasını ve tüm çalışanların insanca bir yaşam için ücretlendirme kriterlerinin iyileştirilmesini temel bir hak olarak kabul ederEndüstriyel kapitalist sistemin, sermaye odaklarının ve işveren organizasyonlarının, tek başlarına ya da kamu gücünü de arkalarına alarak ekonomik olarak zayıf bırakılmış kesimler ve emekçiler üzerinde yarattığı ekonomik ve sosyal olarak güçsüzleştirme ve yoksullaştırma içeren tüm yaptırımları hak mücadelesi kapsamı içerisinde görür. İnsanların emeğinin karşılığı olarak yoksulluk sınırının altında bir ücrete mecbur edilmesine itiraz eder ve bu durumun iyileştirilmesi için mücadele eder.  Sendika kurma ve grev yapma gibi hakların sınırlandırılmasına itiraz eder, emek dayanışması içeren yöntem ve hakları destekler.

f-İnsanların seyahat, çalışma, ikamet etme, vatandaşlık, silah kullanmaktan kaçınma, savaşa ve çatışmaya dahil olmama haklarının olduğunu kabul eder ve bir insanın bu sayılanlardan herhangi biri nedeniyle cezaya çarptırılmasına ve kınanmasına itiraz eder.

g-Kadınların erkeklerden farklı oldukları gerekçesiyle kültürel, sosyal, ekonomik ve politik alanlarda uğradıkları eşitsizlik ve adaletsizlik içeren her tür ayrımcılığı hak ihlali olarak görür. Kadınların hakları noktasında din, ırk, statü, inanç, sınıf ayrımı yapmaksızın tüm kadınlara ve haklarına karşı eşit bir tutum sergiler.

h-Hükümlü, tutuklu, devletin gözetim altında bulunanların, devlet koruması altına alınan dezavantajlı çocuk ve kadınların, hangi isimle adlandırılmış olursa olsun mülteci/sığınmacı durumunda olan kişi ya da kişilerin, ırk, renk, cins, dil, din, siyasal görüş ve inanç ayrımı gözetmeksizin, yaşamlarının insan onuruna yaraşır koşullar içinde geçmesini sağlayacak çalışmalar yapar ve bu konulardaki sorunlar hakkında kamuoyunu bilgilendirir.

ı-Herkesin düşünce, ifade ve inanç hürriyetini, anadilinde eğitim ve öğrenim görme hakkını ve anadilinde kamu hizmeti verme ve alma hakkını savunur.

i-Hakların bütünlüğünü esas alarak, kişisel, siyasal, ekonomik, sosyal, kültürel ve ekolojik haklar ile dayanışma haklarını bir bütün olarak savunur.

j-Dernek genel yönetim kurulu spesifik konularda mutabık kaldığı insan haklarına ilişkin ilkelerini tutum belgeleri olarak ayrıca kabul eder ve iç tüzüğe ekler.

DERNEĞİN AMACI İÇİN YAPACAĞI İŞLER/FAALİYETLER

Madde 4 

Dernek amacına ulaşabilmek için yurtiçinde ve yurt dışında aşağıdaki faaliyetleri yapar 

a-İnsan haklarını engelleyen, sınırlayan, hukuk dışı sebeplerle askıya alan, yasal, sosyal, siyasi, fiili ve hukuki engellerin kaldırılması için yürüttüğü faaliyetler çerçevesinde görüş bildirir; ilmi araştırma ve kamuoyu yoklamaları yaptırır; raporlar hazırlar ve bunların sonuçlarını ilgili kişi ve kuruluşlara bildirir, gerekli tedbirlerin alınmasını ve adaletin ikamesini talep eder.

b-Aynı ya da benzer alanlarda faaliyet gösterip göstermemesine bakmaksızın ‘hak ihlali’ ve ‘mücadele yöntemi’ konusunda mutabık kalınan tüm sivil yapılarla dayanışma platformlarına dâhil olur, ortak projeler yürütür ve rapor çalışmalarında bulunur.

c-İnsan haklarının korunması, geliştirilmesi, adalet ve hak bilincinin yaygınlaştırılması için her türlü süreli-süresiz basın yayın faaliyetlerinde bulunur, basın yayın organlarında alanı ile ilgili kültürel, eğitsel sayfalar, köşeler, radyo, TV istasyonları için programlar; halka yönelik özel video, sinevizyon, multivizyon ve benzeri programlar hazırlar, hazırlatır ve organize eder. Amacı doğrultusunda internet ortamında her türlü faaliyette bulunur.

d-Derneğin amaç ve ilkelerine uygun olarak açık oturumlar, konferanslar, seminerler, paneller, sempozyumlar, her türlü toplantı, gösteri ve neşriyat yapar, konserler düzenler, sergiler açar, yarışmalar düzenler ve ödüller verir.

e-Maddi hiçbir karşılık beklemeden insan hakları konusunda mağdur olmuş kişilere ve ailelerine her türlü maddi, manevi ve hukuki yardımlarda bulunur ve bu amaçla kampanyalar düzenler.

f-Amaçları doğrultusunda her türlü hizmeti sunabilmek için vakıflar, iktisadi işletmeler, eğitsel, tıbbi, istişari vb. birimler kurar ve işletir. Bu faaliyetler için gerekli personeli istihdam eder ve yetiştirir.

g-Dernek merkezinin faaliyetlerini yürütmek için her türlü taşınır ve taşınmaz edinebilir, insan hakları savunucularının yetişmesini sağlamak amacıyla burslar verir, akademik çalışmaları finanse eder, yurt dışına öğrenci gönderir. Bu konuda Dernekler Kanunu hükümleri saklıdır.

h-Dünyanın her yerindeki hak ihlallerini izler, raporlar, görüş bildirir, ayrıca gerekli yasal prosedürün tahakkuku halinde bu ihlallerin son bulması, tekrarının önlenmesi için tüzüğündeki tüm ilke ve esaslar çerçevesinde faaliyetler gösterir.

DERNEK ÜYELİĞİ, ÜYELİĞE BAŞVURU, ÜYELİKTEN ÇIKMA, ÇIKARILMA VE ÜYELİĞİN DÜŞMESİ 

DERNEK ÜYELİĞİ 

MADDE 5 

Dernekler Yasasının öngördüğü koşulları taşıyan, derneğin tüzüğünü ve tutum belgelerini okuyarak amaç ve ilkelerini benimsemiş ve bu doğrultuda çalışmayı kabul etmiş her kişi derneğe üye olabilir.

DERNEK ÜYELİĞİNE BAŞVURU 

MADDE 6 

Üye olmak isteyenler doğrudan yönetim kuruluna veya yönetim kuruluna iletilmek üzere en yakın temsilciliğe yazılı olarak üyelik başvurusunda bulunur. Yönetim kurulu en geç otuz gün içinde başvuruları karara bağlar ve sonucu başvurucunun başvuru formunda bildirdiği elektronik posta adresine veya ikametgâh adresine doğrudan yazılı olarak bildirir. Üyelik başvurusu gerekçeli veya gerekçesiz olarak reddedilebilir. Üyelik başvurusu genel yönetim kurulunun üçte iki nitelikli çoğunlukla alacağı kararla kabul edilir.

ÜYENİN HAKLARI, YÜKÜMLÜLÜKLERİ ve ÜYELİK İŞLEMLERİ

MADDE 7 

a-Faaliyetlere katılım şartları 

Dernek üyeleri tüm faaliyet süreçlerinde ve kurullarında eşit oy ve eşit haklara sahiptirler. Dernek, üyeleri arasında herhangi bir sebepten dolayı eşitliği bozan veya bazı üyelere ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapamaz. Her üyenin, derneğin faaliyetlerine katılma ve yönetimine aday olma hakkı vardır.

Dernek üyeleri, seçimle kazanılan organ, komisyon, çalışma grubu ve benzerlerinin üyeliği dışında, genel yönetim kurulu kararı ile belirlenen tüm çalışma grubu komisyon ve benzerlerinde sorumlu ve gönüllü üye olarak bulunabilirler.

Komisyon, çalışma grubu ve benzerlerinin üyeleri genel yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Bunlara yeni üye eklenmesi kararı genel yönetim kurulu veya ilgili komisyon, çalışma grubu ve benzerlerince salt çoğunluk ile alınır. Bunlardan mevcut üyelerin çıkarılmasına ilişkin kararda genel yönetim kurulunun veya ilgili komisyon, çalışma grubu ve benzerlerinin üçte iki nitelikli çoğunluğu aranır. Bunların çalışma esasları genel yönetim kurulu tarafından çıkarılacak iç tüzük ile belirlenir.

b-Oy verme, düşünce ve kanaat belirtme hakkı 

Her üye, herhangi bir ayrıcalığa sahip olmaksızın kayıtlı bulunduğu derneğin genel kurulunda ve katılım hakkı olduğu tüm kurullarda bir oy hakkına sahiptir; üye, oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Her üye, üyeliği süresince dernek faaliyetlerini izleme, gerektiğinde katılma, her halde kendi doğal çevresinde derneğin amaçları doğrultusunda faaliyetler içerisinde bulunma hakkına sahiptir.

Her bir üye, derneğin alacağı tüm kararlarda düşünce ve kanaatlerini hiçbir baskı altında kalmadan ve diğer hiçbir üyenin itibarsızlaştırmasına maruz kalmadan ifade etme hakkına sahiptir. Kimsenin düşüncesi, kanaati, teklifi veya önceliği diğerinden daha makbul değildir. Nihayetinde en çok kabul gören teklif ve kanaatler karara dönüşecektir.

Üyeler, katılma hakkına sahip olduğu, derneğin tüm kurullarında ve karar aşamalarında öneri, teklif, söz ve oy haklarını herkese açık ve şeffaf ortamlarda paylaşırlar.

c-Üyenin Yükümlülükleri 

Her üye, derneğin amacına ve tüzükte belirtilen ilkelerine uygun davranmak, özellikle dernek ilkelerine aykırı davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

Giriş aidatı ve aylık ödenecek üye aidatı genel kurul tarafından belirlenir. Her üye, genel kurulca miktarı belirlenen ve aylık en az 20 Türk Lirası olan aidatı üye olmasından itibaren ödemekle mükelleftir. Aidatını art arda dört ay veya bir yıl içerisinde toplamda altı ay boyunca ödemeyen üyeler üyelikten çıkarılır. Genel yönetim kurulu tarafından üyelere aidat muafiyet hakkı verilebilir. Aidat muafiyet hakkının kimlere, ne şartlarda ve ne kadar süreyle verileceği iç tüzükte belirlenir. Aidat muafiyet hakkı verilen üyeler bu yaptırımdan muaftırlar.

Dernek üyeliğinden çıkan, çıkarılan veya üyeliği düşen üyeler üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır.

Üyeler, dernek düzenine uymak ve derneğe sadakat göstermekle yükümlüdürler. Her üye, derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici fiili davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

Dernek üyeleri hangi kurul üyesi olursa olsun derneğin ilgili kurul kararları olmaksızın katıldığı toplantı ve etkinliklerde derneğin tüzel kişiliğini kullanamaz.

ÜYELİKLERDEN ÇIKMA 

Madde 8 

Üyelikten çıkmak isteyen üye bu yöndeki iradesini dernek genel yönetim kuruluna yazılı olarak iletir. Üyenin istifa dilekçesi genel yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Dernek üyeliğinden çıkan ya da çıkarılan üye, nihai karar aşamaları bittikten sonra üye kayıt defterinden düşülür.

Her üye herhangi bir yönetim organı üyeliğinden veya komisyon, çalışma grubu ve benzerlerinden çıkma isteğini ilgili organ, komisyon, çalışma grubu ve benzerlerinin başkanlığına yazılı olarak bildirmek yoluyla üyelikten ayrılabilir. Üyenin istifa dilekçesi ilgili organ, komisyon, çalışma grubu ve benzerlerinin başkanlığına ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.

ÜYELİĞİN DÜŞMESİ VE ÇIKARILMA NEDENLERİ  

ÜYELİĞİN DÜŞMESİ NEDENLERİ 

Madde 9 

a-Üyenin ölmesi,

b-İstifa etmesi,

d-Medeni haklarını kullanma ehliyetini kaybetmesi,

e-Üyeliğe ilişkin yasal engellerin doğması veya üyeliğe ilişkin yasal şartların kaybedilmesi.

 

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA SEBEPLERİ 

Madde 10: 

a-Dernek amacına ve ilkelerine aykırı söz ve davranışlar ile dernek amaç ve çalışmalarını ve dernek hükmi şahsiyetini kamuoyu önünde küçük düşürecek beyan ve faaliyetlerde bulunmak.

b-İnsan hakları derneği üyeliğiyle bağdaşmayacak şekilde nefret içeren, ayrımcı faaliyet ve söylemler içinde bulunmak.

c-Dernek faaliyetlerinin yürütülmesini veya dernek organlarının görevlerini yapmasını fiilen engellemek, kısıtlamak ve bu sebeple derneğin çalışmasını sabote edecek fiil ve işlerin içinde bulunmak.

d-Dernek üyelerine yönelik dernek amaçlarına uymayacak veya insan onuruna yakışmayacak şekilde fiili ve psikolojik şiddet ve hakarette bulunmak, onur kırıcı, incitici söz ve davranışlarda bulunmak.

e-Genel kurullarda da dâhil olmak üzere, dernek defter ve evraklarında tüzük ve kanuna aykırı olarak işlem yapmak; dernek defter ve evraklarını kontrol etmeye, denetlemeye yetkili olan heyet ve kurulların talep etmesine rağmen belge ve bilgileri vermemek, incelenmesine mani olmak.

f-Derneğin sosyal medya hesapları üzerinde kişisel tasarrufta bulunmak ve derneğin kullanımına tahsis edilmiş hesap, adres ve şifrelerin tasarrufunu ele geçirerek dernek tüzel kişiliğinin kullanmasını engellemek. 

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde disiplin kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Üyelik aidatının art arda dört ay veya bir yıllık süre içerisinde toplamda altı ay boyunca ödemeyen üyeler genel yönetim kurulu kararıyla üyelikten çıkarılır.

Dernekten çıkan, çıkarılan veya üyeliği düşen üyeler üye kayıt defterinden silinir.

DERNEK ORGANLARI GÖREV VE YETKİLERİ 

DERNEK ORGANLARI 

Madde 11  

a-Genel kurul:  İlk olağan genel kurul için kurucu üyeleri, takip eden tüm genel kurullar için tüzüğünde başkaca bir hüküm bulunmadığı sürece, derneğe kayıtlı tüm üyeleri ifade eder.

b-Genel yönetim kurulu: Genel kurulda iki yıllığına seçilmiş, yirmi üç asil, on yedek üyeden müteşekkil kurulu ifade eder.

c-Denetleme kurulu: Genel kurulda iki yıllığına seçilmiş, üç asil, üç yedek üyeden müteşekkil kurulu ifade eder.

d-Disiplin kurulu: Genel kurulda iki yıllığına seçilmiş, üç asil, üç yedek üyeden müteşekkil kurulu ifade eder.


DERNEK GENEL KURULU 

Madde 12

Dernek genel kurulu; derneğin en yetkili organı olup derneğin tüm üyelerini ifade eder.
Dernek genel kurulu, derneğe kayıtlı tüm üyelerden oluşur. Genel kurul, genel yönetim kurulu, denetleme ve disiplin kurullarının asil ve yedek üyelerini seçer. Seçimlere tek listeyle giriliyorsa hazirun tarafından oy birliği ile kabul edilmek şartıyla açık oylama açık tasnif yapılabilir. Aksi durumda ve birden fazla liste olması durumunda gizli oy açık tasnif yapılır. Dernek olağan genel kurul toplantısını 2 yılda bir aynı ayda yapmak zorundadır.

DERNEK GENEL KURULU VE TOPLANTILARI 

Madde 13

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

a-Olağan Toplantı: 

Olağan genel kurul toplantıları iki yılda bir Ekim ayında, genel yönetim kurulunun çağrısı üzerine derneğin genel merkezinin olduğu ilde yapılır. Dernek organları iki yıllık süre için seçilir.

b-Olağanüstü Toplantı: 

Genel yönetim kurulunun veya denetleme kurulunun kararı veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine genel yönetim kurulu otuz gün içerisinde genel kurulu toplantıya çağırmakla yükümlüdür. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

TOPLANTIYA ÇAĞRI USULÜ 

Madde 14

Genel yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTI GÜNDEMİ 

Madde 15

Genel kurul toplantılarının gündemi genel yönetim kurulunca oluşturulur. Olağanüstü toplantı yapılması durumunda genel kurulun toplantıya çağırılmasını talep eden dilekçede belirtilen gündem maddesinin toplantı gündemine alınması zorunludur

TOPLANTI YETER SAYISI 

Madde 16

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa toplantı genel başkan veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Genel kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılımıyla toplanır. İlk toplantıda salt çoğunluk sağlanamaz ise, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu takdirde toplantıya katılan üye sayısı, dernek genel yönetim ve denetleme kurullarına seçilecek üye tam sayısının toplamının iki katından az olamaz.

TOPLANTININ YAPILIŞI 

Madde 17

Genel kurul toplantısının açılışından sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Divan kurulu genel kurulda oy kullanacak olan üyelerin kimlik tespit ve tevsikinden sorumludur. Bu hususta yapılan itirazları dikkate alarak, tüzüğe aykırı bir işlem varsa bunu düzeltmekle mükelleftir. Diğer hususlarda yasa ve yönetmelikte bildirilen usullere uyulur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR 

Madde 18

Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi istenilen konuların da gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURULDA KARAR ALMA USUL ve ŞEKİLLERİ İLE SEÇİLENLERİN BİLDİRİMİ 

Madde 19

Dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan tüm üyeler genel kurula katılabilir ve oy kullanabilirler.

Dernek tüzüğündeki değişiklikler ile fesih dışındaki kararlar tüzükte aksine bir hüküm yoksa katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler genel başkana teslim edilir. Genel başkan bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Dernek yönetimi, genel kurul sonuç bildirimini Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuata göre mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdür. Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikler de aynı usule tabidir.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 20

Genel Kurul;

a-Dernek organlarından genel yönetim kurulunu, denetleme kurulunu ve disiplin kurulunu seçmek;

b-Dernek tüzüğünü değiştirmek;

c-Dernek genel kurulunca seçilen organların dönem içerisindeki raporlarını, bilanço, gelir ve gider cetvellerini incelemek, bunları görüşerek ibra etmek, gelecek dönem çalışmaları için tekliflerde bulunmak, kararlar almak;

d-Genel yönetim kurulunca hazırlanacak bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek;

e-Bir sonraki dönem içerisinde yapılacak yeni çalışma konuları tespit etmek;

f-Dernek için gerekli taşınmaz ve taşınır malların satın alınması, satılması, ipotek edilmesi veya ipoteğin çözülmesi, bağışlanması veya devredilmesi gibi iktisadi ve iltizamî hususlarda genel yönetim kuruluna yetki vermek;

g-Dernek disiplin kurulu tarafından yürütülmüş soruşturmaların sonucunda dernekten çıkarılmasına karar verilen üyelerin itirazlarını incelemek ve nihai karara bağlamak;

h-Derneğin federasyonlara katılmasına, derneğin feshedilmesine karar vermek;

ı-Sandık kurulması ve kaldırılması hakkında karar vermek;

i-Dernekler Kanunu’nun ve diğer ilgili mevzuatın genel kurulca yapılmasını öngördüğü görevleri yerine getirmek görev ve yetkilerine sahiptir.

j-Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

GENEL YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU, YETKİLERİ VE GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI

Madde 21

Genel yönetim kurulu, iki yıllığına genel kurul tarafından seçilen yirmi üç asil, on yedek üyeden oluşur. Kurul, tüm faaliyetlerini yatay ve hiyerarşi içermeyen yönetişim anlayışı çerçevesinde sorumluluk alanlarının paylaşıldığı, katılımcı, eleştiriye açık, eşitler arasında bir eşgüdümü sağlayan gönüllü sorumluluk ilkeleri ışığında, genel kurul kararları ve tüzük çerçevesinde yürütür. Tüzükte yer almayan konularda ilgili kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun hareket edilir.

Genel yönetim kurulu iki ayda bir toplanır.

Derneğin asli ve tali tüm organlarının tüzük ve amaçlar doğrultusunda işletilmesi ve bunların takibinden genel yönetim kurulu sorumludur.

Genel yönetim kurulu seçimden sonraki ilk toplantısında kendi arasından bir genel başkan, bir veya birden fazla genel başkan yardımcısı, bir genel sekreter, ihtiyaç duyulması halinde bir veya birden fazla genel sekreter yardımcısı ve bir muhasip seçer.

Temsilciler genel yönetim kurulu toplantılarına iştirak edebilir ve görüşmelere katılabilir fakat aynı zamanda genel yönetim kurulu üyesi değilse alınacak kararlarda oy kullanamazlar.

Genel Yönetim Kurulunun Görev ve Sorumlulukları

a-Derneğin amacının gerektirdiği çalışmaları yapmak, faaliyetleri ile ilgili kararlar almak ve bunları uygulamak;

b-Uygun gördüğü illerde temsilcilik oluşturmak, temsilciliklere yeni üye ilave etmek, temsilciliklerden üye azletmek ve mevcut temsilcilikleri feshetmek.

c-Derneğin bütçesini uygulamak, yeni bütçeyi tasarlamak ve kayıtlarını yürütmek;

d-Dernek genel kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak;

e-Genel kurul toplantılarının gündemini hazırlamak;

f-Dernek temsilcilerine yetki vermek;

g-Derneğin çalışmalarına ilişkin genel kurulda alınan kararları yürütmek,

h-Gerekli gördüğü konularda ve alanlarda komisyonlar, kurullar, gruplar kurmak veya kaldırmak, platformlara katılma veya çıkma kararlarını almak;

ı-Dernek resmi işlerini yürütmek üzere, dernek üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

i-Dernek iç işleyişine ve özellikle kuracağı komisyon ve kurulların işleyişine ilişkin iç yönetmelikler hazırlamak ve yürürlüğe koymak. Bu iç yönetmelik tüzük hükümlerine ve amir kanunlara aykırı olamaz. İç yönetmelik, tüzükte ortaya konulan ilkelerin açıklayıcı ve tamamlayıcı unsuru olarak işlev görür.

j-Dernek adına dava açmaya karar ve yetki vermek, açılacak davada husumete ehil olmak;

k-İnsan hakları mücadelesine yaptığı katkılardan dolayı gerek gördüğü kişilere onursal üyelik vermek;

l-Üyelikten çıkarma cezasına karşı yapılan itirazları genel kurula iletmek üzere kabul etmek;

m-Kanunlardan, tüzüklerden, hazırlanacak iç yönetmeliklerden ve genel kurul kararlarından doğan başka her türlü yetkiyi kullanmak ve çalışmayı yürütmek;

n-Tutum belgelerini nitelikli çoğunluk ile kabul etmek veya değiştirmek. Bunları iç tüzüğe aktarmak.

o- 10. maddede yer alan üyelikten çıkarma sebeplerinin tespiti halinde genel yönetim kurulu üyelikten çıkarma cezası verebilir. Üyelikten çıkarma cezasına ilişkin kararlar için cezanın tebliğinden itibaren 30 gün içinde genel kurula sunulmak üzere genel yönetim kuruluna itiraz iletilebilir. Üyelikten çıkarma cezası alanların üyeliği, genel kurulda bu itiraz nihai ve kesin olarak karara bağlanıncaya kadar askıya alınır.

MERKEZ YÜRÜTME KURULU SEÇİMİ VE SORUMLULUĞU

Madde 22

Merkez yürütme kurulu, genel yönetim kurulu tarafından seçilen genel başkan, genel başkan yardımcıları, genel sekreter, genel sekreter yardımcıları, muhasip üye ve genel yönetim kurulunca ayrıca seçilen üyelerle birlikte toplam dokuz merkez yürütme kurulu üyesinden oluşur.

Merkez yürütme kurulu iki ayda bir genel yönetim kurulu toplantısından önce olacak şekilde toplanır. Ayrıca genel başkanın ya da üç üyenin çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Toplantıların gündem maddeleri ve alınan kararlar genel yönetim kurulu iletişim platformlarında paylaşılır.

Merkez yürütme kurulu, genel yönetim kurulu tarafından alınan kararları uygular, verilen görevleri yapar. Yaptığı tüm faaliyetlerin süreçleri ve sonuçları hakkında genel yönetim kuruluna karşı sorumludur. Merkez yürütme kurulu üyeleri sorumluluk alanları bakımından şahsen, merkez yürütme kurulunun tüm kararları bakımından müteselsil olarak sorumlu ve yetkilidir.

Mazeretsiz (mazeretler ilgili kurula yazılı olarak bildirilmelidir) olarak üst üste 3 veya bir yıl içinde 4 toplantıya katılmayan üyeler merkez yönetim kurulu tarafından alınacak kararla kurul üyeliğinden çıkarılır. Genel yönetim kurulu, çekilen, çıkarılan veya üyelikten düşen üyenin yerine genel yönetim kurulu üyelerinden birisini merkez yürütme kurulu asil üyeliğine seçer.

Merkez yürütme kurulu üyeleri art arda en fazla üç dönem için seçilebilir. Merkez yürütme kurulu üyeleri aralıklarla da olsa toplamda 5 dönemden daha fazla bu görevlere aday olamaz ve seçilemezler.

GENEL BAŞKAN VE YARDIMCILARI

Madde 23

Genel başkan art arda en fazla üç dönem seçilebilir ve aralıklarla da olsa toplamda dört dönemden daha fazla seçilemez.

Genel başkan genel yönetim kurulu adına derneğin hukuki kişiliğini ve genel kurul iradesini temsil etmekle görevlidir. Genel yönetim kurulu ve merkez yönetim kurulu toplantılarına başkanlık ederek gerektiğinde dernek adına demeç verir. Derneğin ilgili organlarının kararlarıyla uyuşmayan ve bunlara aykırılık içeren düşünce açıklamaları şahsi fikirlerin beyanı sayılır ve disiplinsizlik kabul edilir.

Genel başkanın seçildiği genel yönetim kurulu toplantısından bir yıl sonraki tarihi takip eden ilk genel yönetim kurulu toplantısında genel yönetim kurulu, genel başkanın göreve devam edip etmeyeceğini gündemine alır ve karara bağlar.

Genel başkan yardımcısı, genel başkanının koordinasyonunda kendisine verilen görevleri yerine getirir. Genel başkanın yokluğunda yetkilerini kullanır.

GENEL SEKRETER VE MUHASİP 

Madde 24

Genel sekreter, dernek yönetiminin resmi işlerini ve yazışma işlerini yürütür. Muhasip, derneğin aidatlarının tahsilini ve takibini, her türlü mali iş ve işlemlerini yürütür ve hesaplarını tutar.

DENETLEME KURULU 

Madde 25

Denetleme kurulu, 3 asil, 3 yedek üyeden oluşur. Denetleme kurulu üyeleri kendi aralarından bir başkan seçerler. Toplantılara denetleme kurulu başkanı başkanlık eder. Asil üyeliklerden herhangi birinin boşalması halinde yedek üyeler seçilme sıralarına göre asil üyeliğe getirilir.

DENETLEME KURULUNUN GÖREVLERİ ve İÇ DENETİM 

Madde 26

Dernekte genel kurul, genel yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, genel yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya genel yönetim kurulu gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Denetim kurulu yetkisine sahip organların denetim konusu olan tüm evrak ve faaliyetleri denetleme yetkisi vardır. Bu yetkinin kullanılmasını fiilen engelleyen kişiler hakkında üyelikten çıkarılma işlemleri uygulanır.

Denetleme Kurulu aşağıdaki görevleri yapar: 

a-Derneğin hesaplarını ve bununla ilgili işlemlerini en az yılda bir denetlemek ve eksik veya yanlış hususları yazılı olarak genel yönetim kuruluna bildirmek,

b-Dönem içindeki dernek hesapları ve faaliyetleri ile genel dilek ve temennileri ve yeni döneme ait bütçe hakkında görüşlerini bir raporla genel kurula sunmak,

c-Yaptığı denetlemeler sonucunda oluşturduğu yazılı raporu genel yönetim kuruluna sunmuş olma şartıyla, denetleme yetkisinin alanına giren konular gerekçesiyle ve zaruret gördüğü hallerde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak,

d-Dernek genel yönetim kurulunun mali işlerle ilgili toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılmak,

e-Tüzükte gösterilen diğer görevleri yapmak. 

Denetleme görevini yerine getirmeyen kurul üyeleri genel yönetim kurulu tarafından görevlerini yapmaya çağrılır.

DİSİPLİN KURULU, DİSİPLİN İŞLEMLERİ ve DİSİPLİN CEZALARI 

Madde 27

Disiplin kurulu dernek üyeleriyle ilgili her türlü disiplin cezasını vermeye yetkilidir. Disiplin kurulu, genel kurulda 2 yıllığına seçilmiş, 3 asil, 3 yedek üyeden oluşur. Tüm disiplin kurulu işlemlerinde, kurul üyelerinin üçte ikisinin oyu ile karar verilir.

Dernek içi disiplin soruşturmaları, disiplin suçu işlendiğini ve suçtan zarar gördüğünü iddia eden üye veya genel yönetim kurulunun yazılı başvurusuyla başlayabileceği gibi disiplin kurulu tarafından re‘sen de başlatılabilir. Disiplin kurulu başvurunun yapılmasının ardından bahsi geçen disiplin suçuyla ilgili tüm soruşturmalarını eşit ve adil bir şekilde sürdürerek en geç 30 gün içinde sonuçlandırır. Tüm disiplin soruşturmaları sonucunda verilen tüm disiplin cezaları için itiraz mercii genel yönetim kuruludur.

Genel yönetim kurulunun itiraz üzerine verdiği karar kesindir.

Şikâyet konusu ve şikâyetçi ile disiplin kurulunun bir veya birden fazla üyesi arasında, bir niza, husumet veya menfaat uyuşmazlığı var ise, bu durumda, taraflardan birinin başvurusu üzerine genel yönetim kurulu durumu değerlendirir. Genel yönetim kurulu başvuru üzerine salt çoğunlukla disiplin kurulunun tarafsız olarak görevini yerine getiremeyeceğini kararlaştırdığı takdirde soruşturmayı disiplin kurulu sıfatıyla sonuçlandırır.

Genel yönetim kurulu, bir niza, husumet veya menfaat uyuşmazlığı olmadığı ve disiplin kurulunun görevini tarafsız bir şekilde yapacağı kanaatine varır ise gereğini yapmak üzere soruşturma görevini disiplin kuruluna tevdi eder.

Dernek disiplin kurulu, derneğin üyeleri hakkında aşağıda yazılı olan disiplin cezalarını verir. 

a-Uyarma,

b-Kınama,

c-Asli ve tali dernek organlarındaki veya komisyon, çalışma grubu ve benzerlerindeki görevine son verme,

SİYASİ PARTİLERDE GÖREV ALMA YASAĞI

Madde 28

Genel yönetim, merkez yürütme, denetim ve disiplin kurullarında görev alan ya da temsilci olarak faaliyet yürüten üyeler herhangi bir siyasi partinin organlarında kurul üyesi ve başkanı olarak faaliyette bulunamaz. Aksi bir davranışta üyenin üyesi olduğu kurul üyeliğinden veya temsilcilikten istifa etmesi gerekir. Bu hususa riayet etmeyen dernek üyeleri hakkında disiplin soruşturması yürütülür

ONUR KURULU 

Madde 29 

Kurulması ve kaldırılması genel yönetim kurulunun takdirinde olan zorunlu olmayan istişari bir organdır.

Genel yönetim kurulu kararıyla oluşturulan onur kurulu, genel yönetim kurulunun 4/5 çoğunlukla seçtiği, derneğe katkısı olan veya yaptığı çalışmalarla onur kurulu üyeliğini hak ettiği kabul edilen kişilerin oluşturduğu kuruldur. Genel yönetim kurulu, onur kurulunun kurulup kurulmayacağını, ne zaman kurulacağını, yapısını ve işlevini kendisi belirler. Onur kurulu üyelerinin aidat ödeme zorunluluğu olmadığı gibi kurullarda oy da kullanamaz. 

PLATFORMLARA KATILMA 

Madde 30

Dernek yurtiçinde ve yurtdışında; amaçları ile ilgisi bulunan diğer dernekler, vakıf, sendika, baro ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere platformlar oluşturabilir, var olan platformlara katılabilir, ayrılabilir

TEMSİLCİLİK 

Madde 31

Dernek yurt içinde ve yurt dışında temsilcilik açabilir. Temsilcilik verilecek mahalde en az sekiz kişinin dernek üyesi olması gerekir. Temsilcilikler, temsil heyeti ve üç yedek temsil heyeti üyesinden oluşur. Temsil heyeti, derneğe üye olan en az beş, en çok dokuz temsilciden oluşur. Temsil heyeti tüm faaliyetlerini dernek genel yönetim kurulunun bilgisi dâhilinde ve genel yönetim kuruluyla koordineli olarak yürütür.

Temsilcilerin azl, istifa, üyelikten düşme ve çıkarılma gibi sebeplerle temsilciliklerinin bitmesi halinde boşalan temsil heyeti üyeliklerine yedek temsil heyeti üyeleri temsilcilik kurulurken genel yönetim kurulu tarafından belirlenen sıraya göre geçer.

Temsil heyeti, atanmasının ardından bir ay içinde ilk toplantısını yapar. Bu toplantıda salt çoğunlukla alınacak karar ile temsil heyeti başkanı ve eğer varsa temsil heyeti ofisinin adresi belirlenir. Temsil heyeti başkanı alınan her iki kararı genel yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

Temsil heyeti, heyet üyelerinin salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıda hazır bulunan heyet üyelerinin salt çoğunluğuyla karar alır. Alınan kararlar temsilcilik kararları için tutulan deftere işlenir ve toplantıda hazır bulunan temsil heyeti üyeleri tarafından imzalanır.

Temsil heyeti başkanı heyetin toplantılarını yönetir, heyet ile genel yönetim kurulu arasında koordinasyonu sağlar.

Temsilciler tüm faaliyetlerini tüzük, genel kurul kararları ve genel yönetim kurulu kararları çerçevesinde yürütür. Temsilcilikler genel kurulda temsil edilmezler.

TEMSİLCİLİĞİN KURULMASI, YENİLENMESİ ve TEMSİLCİLİĞE ÜYE EKLENMESİ

Madde 32

Temsilcilik, genel yönetim kurulu tarafından temsil heyetinin ve üç yedek temsil heyeti üyesinin atanmasıyla kurulur.

Temsil heyetinin ve yedek temsil heyeti üyelerinin atanması işlemi, temsilciliğin açılacağı mahalde ikamet eden dernek üyelerinden en az sekiz kişinin veya söz konusu mahalde kırktan çok üye olması halinde bu kişilerin en az beşte birinin genel yönetim kuruluna yazılı başvurusuyla başlar. Söz konusu başvuruda kimlerin temsilci ve temsil heyeti yedek üyesi olarak teklif edildiğinin açıklıkla belirtilmesi gerekir.

Genel yönetim kurulu, temsilcilik kurulmasına ilişkin başvurunun kendisine ulaşmasını takip eden bir ay içinde başvuru konusu mahalde temsilcilik kurulmasına ilişkin başvuruda bulunulduğunu ve aynı mahalde ikamet eden başka üyelerin de temsil heyeti üyeliği veya yedek temsil heyeti üyeliği için başvuruda bulunabileceğini içeren bir bilgi notunu derneğin resmi web sayfasından yayımlayarak ilan eder.

Bu ilanın ardından bir ay geçmeden temsilciliğin kurulması ve temsilcilerin atanması hakkında karar alınamaz. Bu süre zarfında genel yönetim kuruluna ulaştırılan ve bu maddenin ikinci fıkrasında yer alan şartları sağlayan tüm yazılı başvurular beraberce değerlendirilir.

Başvuru üzerine genel yönetim kurulu tarafından üçte iki karar çoğunluğuyla başvuruyla göreve talip olanlar arasından en az beş en çok dokuz temsilci ve her koşulda üç yedek temsil heyeti üyesi müstakil oylamalarla seçilerek temsilciliğin kurulduğu karara bağlanır. Yedek temsil heyeti üyelerinin sırası genel yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Genel yönetim kurulu, temsilciliğin kurulmasının ardından temsilciliğin kurulu olduğu mahalde ikamet eden üyelerden en az sekiz kişinin veya söz konusu mahalde kırktan çok üye olması halinde bu kişilerin en az beşte birinin ya da temsilciliğin yazılı başvurusu olması halinde her üye için müstakilen alacağı kararla temsil heyetine yeni üyeler ekleyebilir. Her koşulda temsil heyeti üyesi sayısı dokuzu geçemez.

Genel yönetim kurulu, temsilci olarak atanmak üzere başvuran kişileri temsil heyeti yedek üyesi olarak, temsil heyeti yedek üyesi olarak atanmak üzere başvuran kişileri temsilci olarak atayabilir.

Genel yönetim kurulu temsilciliğin kurulması ve temsilciliğe yeni üye eklenmesi konusunda taleple bağlıdır. Bu konularda re’sen karar alamaz.

Temsilcilikler, her olağan veya olağanüstü genel kuruldan üç ay sonra kendiliğinden infisah eder. Bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasına göre yapılan başvuru üzerine, genel kurulu takip eden ikinci ayın başından üçüncü ayın sonuna kadar genel yönetim kurulu tarafından yeniden kurulmasına karar verilen temsilcilikler hakkında bu fıkra hükmü uygulanmaz.

TEMSİLCİLİĞİN FESHİ ve TEMSİLCİLİK ÜYELERİNİN AZLİ

Madde 33

Temsilcilikler genel yönetim kurulu tarafından dörtte üç çoğunlukla alınacak kararla feshedilebilir.

Temsilciliğin kurulu olduğu mahalde ikamet eden en az sekiz üyenin, kırktan fazla üye bulunması durumunda üyelerin beşte birinin ya da temsilciliğin yazılı başvurusu üzerine; genel yönetim kurulu her bir üye için üçte iki çoğunlukla müstakilen alacağı kararla temsilcilik üyelerini azledebilir. Aziller sonucunda temsilciliğin beşten az üyesi bulunursa temsilciliğin feshedildiği karara bağlanır.

İÇ TÜZÜK

Madde 34

İç tüzük, dernek tüzüğünde düzenlemeye kavuşturulmamış konularda düzenlemeler yapılması ya da tüzükte yapılmış düzenlemelerin açıklanması amacıyla dernek genel yönetim kurulu tarafından üçte iki çoğunlukla alınacak kararla kabul edilir.

Genel yönetim kurulu, merkez yürütme kurulu, temsilcilikler ve diğer çalışma grupları ve komisyonlarının iç işleyişi ve üyelerinin görev ve sorumluluk tanımları ve aidat muafiyet hakkının kimlere, nasıl, ne süreyle verileceği ve tutum belgeleri hususları iç tüzükle belirlenir.

DERNEK EKLENTİLERİ ve SANDIK KURMA 

Madde 35

Dernekler Yasası ve ilgili yönetmeliklerde bildirilen derneklerin kurabileceği lokal ve diğer tüm eklentiler genel yönetim kurulu kararı ile kurulabilir.

Dernek genel kurulu kararı ile üyelere kâr payı dağıtmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine para aktarmamak şartıyla; üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçları sandık kurarak karşılanabilir.

ORTAK PROJE YÜRÜTME 

Madde 36

Dernek ulusal ve uluslararası STK’lar ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla, derneğin amaçları ve temel ilkelerine aykırı düşmeyen konu ve alanlarda proje ortaklığı ve işbirliği yapabilir

BORÇ YÜKLEYEN İŞLER 

Madde 37

Derneğe borç yükleyen tüm işlemler ile genel yönetim kurulunun kararıyla belirlenen miktarı aşan tüm harcamalarda genel başkan veya genel başkan yardımcısı ile birlikte muhasibin imzalarının bulunması zorunludur. Diğer harcamalar, genel başkan, genel başkan yardımcısı veya muhasibin tek imzasıyla yapılabilir.

GELİRLER VE MALLAR 

Madde 38

Derneğin gelirleri; aidatlar, bağışlar ve öteki gelirlerdir. Dernek amacını gerçekleştirebilmek ve yapacağı çalışmaları sürdürebilmek için taşınır ve taşınmaz mal edinebilir. Dernek gelirleri alındı belgeleriyle toplanır ve giderleri harcama belgeleriyle yapılır. Bu belgelerin saklama süreleri beş yıldır. Dernek, özerkliğini korumak kaydıyla bağış ve mali destek alabilir. Ancak derneğe gelir sağlamak ve çıkar temin etmek adına da olsa bağımsız insan hakları mücadelesinin özüne ve dernek amaç ve ilkelerine aykırı olarak hiçbir odaktan bağış ve mali destek kabul etmez.

OYLAMA ve DERNEK TÜZÜĞÜ DEĞİŞTİRİLMESİ 

Madde 39

Tüzükte aksi belirtilmediği takdirde derneğin bütün organları salt çoğunlukla toplanır, kararlar toplantıda hazır bulunan oy kullanma yetkisine sahip üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.

Tüzük değişikliği, genel kurula katılan üyelerin üçte ikisinin kabul oyu ile yapılır.

DERNEĞİN FESHİ 

Madde 40

Derneğin feshine dernek genel kurulu karar verir, ilk toplantıda, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı olan üyelerin en az üçte ikisinin bulunması şarttır. Bu suretle çoğunluk elde edilemezse, ikinci kez toplanmak üzere çağrı yapılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının toplamının iki katından az olamaz. Fesih hakkında kararlar, hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır.

FESİH SONUNDA MALLARIN TASFİYESİ

Madde 41

Derneğin feshine karar veren genel kurul, dernek mallarının tasfiyesi için üç kişilik bir kurul seçer. Bu kurul, dernek mallarını, alacak ve borçlarını saptar. Alacaklarını alır, borçlarını öder. Feshe karar veren genel kurul, malların hangi kuruluşa devredileceğine karar verir.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Madde 42 

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Bu tüzük 42 madde ve 1 geçici maddeden ibarettir.

 

HAK İnisiyatifi tüzüğünün imzalı orijinal nüshası için tıklayınız…